POLITICA INTEGRADA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, DEL MEDI AMBIENT I LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL

EDA Instalaciones y Energia SL és una empresa dedicada a:

Execució i manteniment d´ instal·lacions integrals corresponents a: electricitat,  aigua sanitària, climatització, calefacció, ventilació, gas, detecció i protecció contra incendis, comunicacions, regulació i control, protecció i seguretat, energies renovables.

Actuant dintre del context i considerant les expectatives de les parts interessades pertinents

La direcció de l´empresa ha definit una política Integrada del seu sistema de gestió amb l´ horitzó d´aconseguir els seus objectius i compromisos amb la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat i la salut de la seva plantilla:

  • • Aconseguir els objectius econòmics de l´ empresa.

 

  • • Mantenir la política i objectius de contractació d´ externs.

 

  • • Complir amb els objectius en matèria de RRHH.

 

  • • Que la companyia estableixi les accions necessàries per que es compleixin els requisits establerts pels clients, inclosos els legals i reglamentaris.

 

  • • Instal·lar a l´ empresa en una situació de Millora Continua.

 

  • • Protegir el Medi Ambient mitjançant actuacions i mesures orientades a la prevenció i disminució de qualsevol tipus de contaminació que pogués originar-se per la nostre activitat.

 

  • • Complir amb la legislació i reglamentació ambiental aplicable.

 

  • • Implicar, formar i responsabilitzar a les persones que integren l´Organització per tal de que respectin, comparteixin i apliquin el Sistema de Gestió Ambiental, ja siguin treballadores, proveïdors o subcontractistes.

 

  • • Aconseguir la millora contínua del sistema de gestió de la Salut i Seguretat en el Treball.

 

  • Aconseguir la consulta i participació de la plantilla i dels seus representants.

 

Per aconseguir aquests objectius, la Direcció considera indispensable disposar d´ una estructura organitzativa completa i d´acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y UNE-EN-ISO 45001:2018.

La Direcció ha constituït el Comitè de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut com el representant operatiu de la política Integrada, donant-li la responsabilitat i autoritat d´ identificar i revelar els problemes inherents a la qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut, prenent les accions necessàries per la seva solució, verificant els seus resultats.

 

D. Eloy Alvarez
Conseller Delegat
Junio 2020