EDA disposa de totes les acreditacions legals necessàries per portar a terme la seva activitat segons la normativa vigent. Tot el seu personal disposa de les qualificacions necessàries, així com la formació per a la prevenció de riscos laborals d’acord amb la legislació actual.

  • EDA figura inscrita al RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya).
  • EDA figura inscrita al REA (Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la construcción).
  • EDA figura inscrita al RELI (Registre Electrònic d’Empreses Licitadores).
  • EDA està homologada pel Ministerio de Hacienda, Junta Consultiva de Contratación Administrativa, com a empresa contractista d’obres i de serveis.
  • EDA té implantades diferents normes ISO que asseguren la qualitat dels seus treballs.
Certificaciones