Electricitat

Implementem els diferents projectes oferint assessorament tècnic i realitzant una revisió i ajust de la instal·lació a la normativa vigent per garantir així la seguretat que requereix aquest tipus d’instal·lació.

Climatització

Gestionem diferents sistemes de climatització en base a les necessitats de cada tipus d’instal·lació i projecte, assessorem perquè les instal·lacions compleixin totes les exigències pel que fa el funcionament, la normativa i el rendiment energètic.

Fluids

Desenvolupem sistemes de distribució treballant amb l’àmplia gamma de materials existents per a conduccions de fluids i implementem els sistemes de producció d’energia a partir del combustible més adient en cada cas.

Contra incendis

Oferim sistemes integrals de detecció i protecció contra incendis tant de caràcter general com en aplicacions específiques.

Comunicacions i seguretat

Implantem l’estructura necessària per equipar edificis amb els més avançats sistemes de comunicacions i seguretat.

Il·luminació

Desenvolupem i implementem projectes d’il·luminació, interiors i exteriors, oferint la millor solució en base a criteris normatius de nivells d’il·luminació i contaminació lumínica, així com criteris d’eficiència i estalvi energètic, promovent la tecnologia LED.

Automatització i control

En l’actualitat, per a una òptima gestió de les instal·lacions dels edificis, cada vegada prenen més importància els sistemes de regulació i control d’instal·lacions.

Realitzem el disseny i execució d’aquests sistemes d’acord a les necessitats d’eficiència energètica, confort i seguretat sol·licitades pel client.

Energies renovables

Conscients dels impactes ambientals de la producció d’energia, potenciem les instal·lacions principalment solars, biomassa i aerotermia, ajudant així a millorar l’explotació de les instal·lacions.