Política de la Qualitat

EDA Instalaciones y Energia SL és una empresa dedicada a:

Execució i manteniment d´ instal·lacions integrals corresponents a: electricitat,  aigua sanitària, climatització, calefacció, ventilació, gas, detecció i protecció contra incendis, comunicacions, regulació i control, protecció i seguretat, energies renovables.

Actuant dintre del context i considerant les expectatives de les parts interessades pertinents

La Política de Qualitat, definida per la Direcció té com horitzó aconseguir:

  • Aconseguir els objectius econòmics de l´ empresa.
    • Mantenir la política i objectius de contractació d´ externs.
    • Complir amb els objectius en matèria de RRHH.
    • Que la companyia estableixi les accions necessàries per que es compleixin els requisits establerts pels clients, inclosos els legals i reglamentaris.
    • Instal·lar a l´ empresa en una situació de Millora Continua.

 

Per aconseguir aquests objectius, la Direcció considera indispensable disposar d´ una estructura organitzativa completa i d´acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

La Direcció ha constituït el Comitè de Qualitat com el representant operatiu de la política de Qualitat, donant-li la responsabilitat i autoritat d´ identificar i revelar els problemes inherents a la qualitat, prenent les accions necessàries per la seva solució, verificant els seus resultats.

 

D. Eloy Alvarez
Director – Gerent
Gener 2019